ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden – hempshopper.com

Deze algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op elk gebruik van de webshop op de website www.hempshopper.com en elke onderliggende of gerelateerde webpagina (“Website”), evenals alle diensten die beschikbaar zijn op de Website en op alle en alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die daarmee verband houden van Hempshopper. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag u geen producten op de website bestellen of op een andere manier de website gebruiken.

We raden u aan om de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten. De algemene voorwaarden kunnen hier worden gedownload en afgedrukt.

De webshop op de Website wordt u aangeboden door Hempshopper, een bedrijf dat is opgericht en bestaat onder Nederlands recht, gevestigd te (1012SE) Amsterdam, Nederland, aan de Nieuwezijds Voorburgwal 80.

 

Artikel 1 – Algemeen

U erkent en garandeert dat u door gebruik te maken van de Website de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De website is uitsluitend bedoeld voor personen die 18 jaar of ouder zijn, en elke registratie, gebruik van of toegang tot de website door iemand onder de 18 jaar is ongeautoriseerd, zonder vergunning en in strijd met deze algemene voorwaarden.

Hempshopper behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de gehele of een deel van de Website en / of uw persoonlijke omgeving op de Website (Account) inclusief uw informatie op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. De reden voor een dergelijke beëindiging omvat, maar is niet beperkt tot, (a) schendingen of schendingen van de Algemene voorwaarden (b) verzoeken van wetshandhavers, (c) onverwachte technische of veiligheidsproblemen of problemen, en (d) langdurige perioden van inactiviteit .

Hempshopper is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Op de Website zijn altijd de meest actuele Algemene Voorwaarden te vinden. De gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden worden in uw Account onder uw aandacht gebracht. Als u de Website blijft gebruiken nadat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd of aangevuld, aanvaardt u door een dergelijke handeling onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is uw enige optie om te stoppen met het gebruik van de Website en uw Account te beëindigen.

 

Artikel 2 – Account

Om via de Website producten te kunnen bestellen heeft Hempshopper bepaalde gegevens van u nodig. Lees dit privacybeleid voor meer gedetailleerde informatie. U verbindt zich ertoe om naar behoren alle instructies op de Website na te leven door, onder andere, waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken. U verbindt zich ertoe om informatie over uzelf bij te werken binnen tien (10) dagen na eventuele wijzigingen.

Voor een winkelervaring op maat kunt u een account op de website registreren. Het is niet toegestaan ​​om een ​​Account aan te maken onder de naam van een andere persoon of bedrijf. Tijdens de registratie moet u een gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord (inloggegevens) opgeven waarmee u toegang kunt krijgen tot uw account.

U ontvangt een e-mail met uw inloggegevens na voltooiing van het registratieproces op de website. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens en bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw account. U stemt ermee in om (a) Hempshopper onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw Inloggegevens of Account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw Account verlaat aan het einde van elke sessie. Hempshopper kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van dit artikel.

U stemt er hierbij mee in Hempshopper schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims die zouden kunnen ontstaan ​​als gevolg van enig gebruik of misbruik door een onbevoegde persoon van uw wachtwoord of account.

 

Artikel 3 – Producten en bestellingen

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Website inclusief de webshop voor uw eigen risico is. U stemt ermee in dat alle producten die op de website worden geadverteerd of verkocht, uitdrukkelijk bedoeld zijn voor decoratieve doeleinden, verzamelingsdoeleinden of alleen voor gebruik met legale rookproducten of andere legale doeleinden. Geen enkel ander gebruik voor deze items is op enigerlei wijze bedoeld of toegestaan ​​door jou of Hempshopper.

Tenzij anders aangegeven door Hempshopper, zijn alle aanbiedingen van Hempshopper vrijblijvend totdat u van Hempshopper een bevestiging van uw bestelling heeft ontvangen, waarmee de overeenkomst tussen u en Hempshopper voor de aankoop van een product (Overeenkomst) tot stand komt. Kennelijke fouten noch kleine afwijkingen in de informatie over de producten op de Website, inclusief de afbeeldingen, binden Hempshopper.

U verklaart op de hoogte te zijn van de technische stappen die leiden tot het sluiten van de Overeenkomst, of de Overeenkomst wordt gearchiveerd en toegankelijk is en de talen waarin de Overeenkomst kan worden opgesteld. U krijgt een overzicht van uw geselecteerde producten te zien voordat de bestelling wordt geplaatst.

 

Artikel 4 – Prijs en betaling

Alle door Hempshopper opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen van overheidswege en de bezorgkosten van het product, tenzij anders vermeld. U kunt het verschuldigde bedrag betalen via de methode die op de Website wordt vermeld.

U bent van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of waarschuwing vereist is, als en zodra de automatische incasso wordt geweigerd of teruggedraaid of als u facturen van Hempshopper niet binnen de aangegeven betalingstermijn betaalt. Daarnaast bent u over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de datum van het verzuim tot de datum van volledige betaling.

Mocht u na aanmaning of ingebrekestelling het verschuldigde bedrag niet volledig betalen, dan kan Hempshopper de vordering uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval worden alle door Hempshopper gemaakte kosten in verband met achterstallige betalingen, zoals proceskosten en (gerechtelijke) kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, berekend volgens de staffel van buitengerechtelijke incassokosten , komt voor uw rekening met een minimum van EUR 40, -.

 

Artikel 5 – Levering en verzendinformatie

De producten die u op de Website koopt, worden afgeleverd op het adres dat u voor dat doel hebt opgegeven. Levering vindt pas plaats nadat uw betaling is ontvangen, tenzij u heeft gekozen voor betaling achteraf. Tijdens het transport van het / de product (en) draagt ​​Hempshopper het risico van beschadiging, diefstal of verlies. Op het moment van levering van het product (en) gaat het risico op u over.

Indien geen andere leveringstermijn is overeengekomen, vindt levering plaats binnen 30 (dertig) dagen na aankoop. Als u niet thuis bent op het moment van bezorging, moet er mogelijk een herbezorging worden geregeld. De kosten voor het terugbezorgen van de door u bestelde producten zijn voor uw rekening.

Indien Hempshopper het (de) product (en) niet binnen 30 (dertig) dagen kan leveren, zal Hempshopper u hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. In dat geval heeft u het recht om de Overeenkomst te beëindigen door dit schriftelijk aan Hempshopper te melden. Hempshopper zal het door u betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen terugstorten op een door u opgegeven rekening, zonder enige andere of verdere aansprakelijkheid.

Indien een door u besteld product niet of niet meer leverbaar is, is Hempshopper gerechtigd een alternatief product te verzenden. Hempshopper zal u hiervan zo snel mogelijk, maar in ieder geval bij aflevering van het product, op de hoogte stellen.

Het alternatieve product is van minimaal gelijke kwaliteit en prijs en heeft zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen als het bestelde product. Als er geen alternatief product beschikbaar of leverbaar is, zal Hempshopper het door u betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen terugstorten op een door u opgegeven rekening, zonder enige andere of verdere aansprakelijkheid.

 

Artikel 6 – Retourzendingen en klachten

Na ontvangst van de producten heeft u het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 (veertien) dagen te ontbinden, mits de producten nog in de fabriek verzegeld zijn. U moet Hempshopper per e-mail op de hoogte stellen van de beëindiging en de producten onmiddellijk retourneren.

De kosten van de retourzending zijn voor uw rekening, tenzij de retourzending een alternatief product betrof in de zin van artikel 5. Het risico van dit transport draagt ​​u voor eigen rekening. In het geval dat er al betalingen zijn gedaan, zal Hempshopper, na ontvangst van de betreffende producten, het geld van deze Overeenkomst & inclusief verzendkosten binnen 30 (dertig) dagen aan u terugbetalen.

U kunt een klacht met betrekking tot de Website bij Hempshopper indienen door het contactformulier op de contactpagina van de Website in te vullen. Hempshopper zal zo snel mogelijk op de klacht reageren.

Klachten met betrekking tot de geleverde producten worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 30 (dertig) dagen na levering van de producten aan Hempshopper zijn gemeld, met een gedetailleerde omschrijving van de aard en omvang van het betreffende gebrek. Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde producten geacht naar tevredenheid te zijn bevonden en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd.

Indien Hempshopper van mening is dat een klacht terecht is, is zij verplicht vervangende artikelen zo spoedig mogelijk te leveren zonder dat u recht heeft op vergoeding van enige schade. De kosten van beide retourzendingen, reparatie en / of vervanging komen voor rekening van Hempshopper.

De in dit artikel genoemde verplichtingen van Hempshopper zijn niet van toepassing indien het gebrek aan een product geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door onjuist, oneigenlijk, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik en / of indien u wijzigingen heeft aangebracht aan de producten.

 

Artikel 7 – Privacy

Bij het bezoeken van de Website, het bestellen van een product en het aanmaken en gebruiken van een Account, verstrekt u persoonsgegevens aan Hempshopper. Deze persoonsgegevens worden verwerkt en worden bewaard in overeenstemming met de bepalingen van het Hempshopper Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Het privacybeleid is hier te vinden.

 

Artikel 8 – Garantie en vrijwaringen

U accepteert dat de website alleen wordt geleverd met de functionaliteit en andere functies zoals deze zijn op het moment van gebruik (op een ‘as is’- en’ as available’-basis). Hempshopper garandeert niet dat de Website te allen tijde ononderbroken en foutloos beschikbaar is of dat de informatie op de Website, inclusief maar niet beperkt tot de leveringstermijn en de voorraadindicator, juist, actueel en volledig is. keer. Hempshopper wijst alle garanties af, hetzij expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van staat, kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

U garandeert dat u zich bij het gebruik van de website en / of het account zal onthouden van:

(i) het gebruik van robots, spinnen, schrapers of andere toepassingen;

(ii) handelingen verrichten die onredelijke en / of onevenredige eisen stellen aan de infrastructuur van de Website en / of de functionaliteit van de Website verstoren;

(iii) het gebruik van applicaties die de Website monitoren en / of delen van de Website kopiëren; en / of

(iv) gebruik voor illegale doeleinden of in strijd met de Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- of regelgeving. U vrijwaart Hempshopper en vrijwaart Hempshopper voor alle mogelijke geleden verliezen of geleden schade en kosten die Hempshopper maakt als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit:

(i) elke handeling die door u is uitgevoerd bij het gebruik van de website en / of het gebruik van uw account;

(ii) enige door u verrichte handeling die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden en / of enige (intellectuele eigendoms) rechten van derden;

(iii) elke handeling die u verricht bij het bestellen en / of in ontvangst nemen van producten; en / of

(iv) enige door u gepleegde onrechtmatige daad.

U bent verplicht Hempshopper te vergoeden voor alle gemaakte kosten en verlies of schade geleden door Hempshopper die op enigerlei wijze verband houdt met dergelijke claims.

Hempshopper garandeert niet dat de douane de door u bestelde producten niet in beslag neemt. Als dat het geval is, zal Hempshopper geen betalingen aan u terugbetalen.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Hempshopper voor enige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, al dan niet door onrechtmatige daad, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot vergoeding van de door u geleden directe schade die niet meer bedraagt ​​dan de werkelijk door u betaald bedrag voor het bestelde product. Hempshopper Shop is echter in geen geval een bedrag hoger dan EUR 100, – (zegge: honderd euro) verschuldigd.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

verlies of beschadiging van eigendommen;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade die wordt verwacht als gevolg van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid; en

redelijke kosten gemaakt om de oorzaak van het verlies of de schade vast te stellen.

Iedere aansprakelijkheid van Hempshopper voor verlies of schade anders dan directe verlies of schade (dat wil zeggen indirecte verlies of schade), waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, verlies van en / of schade aan gegevens, gederfde winst en verlies van omzet, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies door bedrijfsstagnatie en verlies of schade door claims van uw klanten, is uitgesloten.

Hempshopper is in geen geval aansprakelijk voor verlies en / of schade veroorzaakt door:

werk, problemen, interventies, gewijzigde of verminderde functionaliteit of andere omstandigheden die de beschikbaarheid en / of het gebruik van de Website of het Account beïnvloeden;

de tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid of storing van de website of het feit dat de informatie op de website onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is;

uw nalatigheid om ervoor te zorgen dat de verstrekte gegevens in de zin van artikel 2 actueel, volledig en / of nauwkeurig zijn;

enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw Account en / of de Website door derden; of

elk onjuist, oneigenlijk, onzorgvuldig of incompetent gebruik van een product en / of als u enige wijzigingen aan een product hebt aangebracht.

De in dit artikel genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Hempshopper en / of haar directie.

Een aanspraak op schadevergoeding kan niet in behandeling worden genomen, tenzij u Hempshopper zo spoedig mogelijk na het ontstaan ​​daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het verlies of de schade. Alle aanspraken op schadevergoeding jegens Hempshopper vervallen door het enkele verloop van een periode van 12 (twaalf) maanden na de aanvang ervan.

 

Artikel 10 – Bewijs

De administratie van Hempshopper geldt, tenzij het tegendeel wordt bewezen, als sluitend bewijs van de door u gegeven bestellingen en uw betalingen aan Hempshopper. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan worden gebruikt.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten en naburige rechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, evenals rechten op knowhow en sui generis intellectuele eigendomsrechten (intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de Website en met betrekking tot de informatie die beschikbaar wordt gesteld via de Website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, look en feel, en video-, audio-, visueel of fotografisch materiaal, berusten bij Hempshopper en / of haar licentiegevers.

Tenzij met toestemming van Hempshopper of de relevante rechthebbende of toegestaan ​​door dwingend recht, is het u uitdrukkelijk verboden om informatie die via de Website beschikbaar wordt gesteld te downloaden, kopiëren, wijzigen, reverse-engineering te publiceren en te gebruiken voor directe of indirecte commerciële doeleinden of andere andere doeleinden dan bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

U mag geen mededelingen of verklaringen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen.

Geen enkel deel van de algemene voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan u over te dragen. U verbindt zich ertoe geen handelingen te verrichten die mogelijk inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Hempshopper, inclusief het indienen van aanvragen voor registratie van domeinnamen, handelsmerken of Google AdWords die vergelijkbaar of identiek zijn aan enig item waarop Hempshopper de intellectuele eigendomsrechten bezit.

 

Artikel 12 – Website van derden

Af en toe kan de website een link naar de website van een derde partij beschikbaar stellen. Deze gelinkte websites staan ​​niet onder controle van Hempshopper en Hempshopper is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, advertenties, aanbiedingen, diensten, producten of ander materiaal op of beschikbaar via een gelinkte website of een link op een gelinkte website, of enige wijzigingen of updates daarvan. sites.

 

Artikel 13 – Diversen

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten van de partijen met betrekking tot het onderwerp. Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, heeft een dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen enkel effect op enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, die allemaal volledig van kracht blijven.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht de toepasselijkheid van het recht van een ander land voorschrijft. Het Weens Koopverdrag (Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) is uitdrukkelijk uitgesloten van toepassing. Elk geschil dat kan ontstaan ​​tussen u en Hempshopper zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, Nederland, tenzij dwingend recht voorschrijft dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

Hempshopper mag haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden overdragen aan derden. Hempshopper zal u tijdig van een dergelijke opdracht op de hoogte stellen. U kunt stoppen met het gebruik van de website en uw account beëindigen als u de toewijzing van verplichtingen aan een derde niet accepteert.

 

Hempshopper is een handelsnaam van:

Funky Farmers

Address: Nieuwezijds Voorburgwal 80, 1012 SE, Amsterdam NL

Email: info@hempshopper.com

Phone: +31 20 528 5556 (Daily, 10 a.m.-7 p.m. CET)

KVK: 34111607